Middle School

Round Square Day 2017-18
Round Square Day 2017-18...
Pitha Utshav-2018
Pitha Utshav-2018...
National Mourning Day-2018
National Mourning Day-2018...
Book Fair 2018-19
Book Fair 2018-19...
Career Counselling 2018-2019
Career Counselling 2018-2019...
Middle ACP 2018-2019
Middle ACP 2018-2019...
Victory Day 2018
Victory Day 2018...
CGS RS In-house Conference 2018-2019
CGS RS In-house Conference 201...
21st February-2019 (int. Mother Language Day)
21st February-2019 (int. Mothe...
Athletics 2018-2019
Athletics 2018-2019...
ART Competition 2019
ART Competition 2019...
BNYC-1426
BNYC-1426...
Annual Awards 2018-19
Annual Awards 2018-19...
Promotion Ceremony 2018-19
Promotion Ceremony 2018-19...
Parents Orientation 2019-20
Parents Orientation 2019-20...
Gratitude Day 2019
Gratitude Day 2019...
Science & IT Fair 2019-20
Science & IT Fair 2019-20...